we doen het samen

Remedial teaching (RT) is specialistische hulp voor kinderen die (grote) problemen hebben met het leren rekenen, spellen en/of lezen. U kunt RT zien als een bijzondere, zeer intensieve vorm van bijles. Sapientis is opgeleid als remedial teacher (M SEN) en biedt deze gespecialiseerde hulp. Uitgangspunt is om uw kind maathulp te geven waarmee het een volgende stap kan maken.

Vakken

RT is mogelijk voor de volgende onderwerpen:

  • rekenen*
  • spelling
  • begrijpend lezen

iconen rekenen, begrijpend lezen en spelling

*Sapientis is gespecialiseerd in de hulp aan kinderen met rekenproblemen.

Doelgroep

Uw kind heeft veel moeite om mee te komen met het niveau en/of tempo van de klas. Hierdoor dreigt uw kind de aansluiting met de klas kwijt te raken of is die aansluiting misschien al kwijtgeraakt. Dit kan komen door een leerstoornis, zoals dyscalculie of dyslexie, maar dat hoeft niet. 

Remedial teaching is met name geschikt voor basisschoolleerlingen, die op één of meerdere meetmomenten zeer zwak tot zwak hebben gescoord voor de niet-methodetoetsen. Dit betekent dat uw kind het volgende vaardigheidsniveau had:

  • E-V (zeer zwak; percentiel 0%-10%)
  • D-V (zeer zwak tot zwak; percentiel 10%-20%)
  • D-IV (zwak; percentiel 20%-25%)

Daarnaast is remedial teaching soms ook nog geschikt voor leerlingen van de middelbare school en het MBO.

Werkwijze

In het kennismakingsgesprek bespreken we samen de hulpvraag van u en uw kind.

De volgende stap is het uitvoeren van een diagnostisch onderzoek voor het maken van een probleemanalyse en het zoeken naar aanknopingspunten voor een optimale begeleiding. Op grond van de uitkomsten van het diagnostisch onderzoek stelt Sapientis een eerste handelingsplan op voor de hulp aan uw kind. Voor elk kind is dat plan uniek.Sapientis remedial teaching: leren op een hersenvriendelijke manier

Een handelingsplanperiode bestaat uit 10 lesweken. Elke week is er les en circa 4 keer per week oefent uw kind thuis (zelfstandig of met u). De 10e lesweek vindt een tussenmeting plaats. Dan wordt beoordeeld in hoeverre de doelen zijn behaald. Zo nodig worden de doelen bijgesteld.

Als u een schriftelijke rapportage wilt van het handelingsplan (doelen, lesverloop en eindmeting), dan kan dat. Dit is echter niet standaard.

Inhoud van de lessen

De inhoud van de lessen wordt bepaald aan de hand van de doelen in het handelingsplan. Vaak werkt Sapientis met spelletjes, concrete materialen en stappenplannen om het leerproces te ondersteunen en te stimuleren. De hulp wijkt vaak af van die in de klas.

Thuis oefenen is belangrijk

Het is altijd nodig voor uw kind om thuis meerdere keren per week te oefenen. Soms doet uw kind dit zelfstandig, maar vaak is uw hulp daarbij nodig. Ook in de weekenden en tijdens vakanties moet er doorgeoefend worden. Remedial teaching vraagt dus om tijd, inzet en doorzettingsvermogen van zowel uw kind, als van u!

Contact met school

Als alle betrokkenen - ouders, kind, leerkracht en Sapientis - op één lijn zitten, kunnen de beste resultaten worden behaald. Het is daarom belangrijk dat de leerkracht op de hoogte is van de RT en de handelingsadviezen die Sapientis heeft gegeven.

Als u wilt, kan Sapientis contact opnemen met de leerkracht op school of meegaan naar een gesprek.

Hulpperiode

Vaak is er een lange(re) periode van hulp nodig. Dit verschilt uiteraard per kind.

Kosten

Voor de lessen remedial teaching werkt Sapientis met een strippenkaart van 10 lessen.

Vergoeding kosten RT

Remedial teaching wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar of door de gemeente.

Beroepsvereniging Remedial Teachers

Sapientis is aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT).